Kommenteeri

Job Craftingu võlud

Väga suure osa oma ajast me veedame tööd tehes. Seetõttu mõjutavad tööga seotud teemad palju meie elu ka tervikuna. Väga tore on, kui selle suure osa oma igast päevast, mil me veedame tööl, saab tunda ennast kasulikuna, tegusana, täis energiat ja rõõmu. Olles motiveeritud ja kogedes mõnusat kulgemise tunnet, kus töö pakub parajalt väljakutseid kuid ei ole liiga pingeline, on töö koht, kuhu tahad minna ning kus tahad olla ja teha. Eriti hea on, kui saad teha midagi, mis pakub tõesti huvi, mida pead oluliseks, kus saab rakendada enda loomuomaseid tugevusi ning omandatud teadmisi ja oskusi.

Teha tahtmine ehk motivatsioon on üks huvitav nähtus. See on hetkeseisund. Ta tuleb ja läheb. Vahel on, vahel ei ole. Vahel ei viitsi … Vahel niiväga tahaks midagi teha! Vahel piisab vaid iseenda otsusest või taipamisest, et ma tahan! Vahel on aga motivatsiooni raske üles leida ja aitab pikem analüüs. Motivatsioonis on olulised motiivid - hulk asjaolusid, mis on käitumise tõukejõuks ja meie tahte mõjutajateks. Kuna aga neid asjaolusid kui mõjutajaid on tavaliselt palju ja nad on pidevas muutumises, siis vahel võib tunduda ka motivatsiooni leidmine keeruline.

Üks suurepärane võimalus enda tööalase motivatsiooni taasleidmiseks ja tõstmiseks on job crafting. See on iseenda olemasoleva töö kohandamise meetod, kus inimene ise leiab üles need töölõigud, mis vajavad muutust. Job crafting on töökohta rikastava kujundamise psühholoogiline meetod. See on tegevus, mille viib läbi töö tegija ise, olles iseenda parim ekspert. Vaid inimene ise teab kõige paremini, mis teda motiveerib. Läbi job craftingu saab ise muuta oma töö piire, ulatust ja mõju nii reaalselt, füüsiliselt, praktiliselt kui ka tunnetuslikult ehk kognitiivselt, seda oma tööülesannetes ja suhetes. Inimene ise mõtestab oma töö lahti ja analüüsib seda. See on iseenda interpretatiivne tööanalüüs – kuidas inimene ise oma tööd mõistab, kohandades oma tööülesandeid enda isiksusele sobivamaks ning tunnetades rohkem oma töö tähtsust ja tähendust. Meil kõigil on vajadus tunda oma töö üle kontrollitunnet. Selle saavutamiseks on tähtis, et tehtav töö sobiks isiksuseomadustega, tugevustega, huvide ning väärtushinnangutega ja et enda oskusi rakendades saaksime ennast teostada ja areneda ning siin maailmas midagi paremaks muuta. Me soovime mõista oma töö mõtet - mida ja miks mul on vaja teha või saan teha, et panustada ühiskonda. Oluline on uskuda, et olen tubli ja ma saan oma tööga hästi hakkama. Läbi oma töö rahuldame me ka ühte olulist inimlikku baasvajadust - sõlmida ja hoida häid suhteid.

Job craftingut on hea alustada mõeldes esmalt enda tööülesannete peale. Mida pead tööl tegema? Mida tahaksid oma töös muuta? Millised on minu tööalased suhted, kas ja kuidas neid saaks muuta paremaks? Kuidas rohkem ja tihedamini teadvustada endale oma töö mõtet?

Sääraselt ümber „muditud“ töö pakub uudsust, rahulolu ja mõnusat kulgemise tunnet ning võimaldab saavutada ka paremaid töötulemusi. Job craftingu tulemusena tajutakse vähem pinget ja stressi ning suureneb pühendumus, motivatsioon ja tööga rahulolu.

Alljärgnevalt 5 lihtsat võimalust, kuidas töötaja ise, kohandades oma tööd endale sobivamaks, saab muuta töö endale motiveerivamaks: 

1. Tööülesannete muutmine - muuta saab ülesannete piire, tegemise viisi, hulka, kaalu, olemust ja variatiivsust, et ülesanded sobiks paremini töö tegija oskustega, isiksusega, huvidega, väärtushinnangutega ja teiste elurollidega. Saab leida endale ise uusi täiendavaid tööülesandeid, mis tooksid päevadesse uudsust või seada  endale ise töö eesmärke kvaliteedi või kvantiteedi osas või ka leia uusi vastutusi. Miks mitte katseta uusi suundi, lähenemisi või tarkvara. Võib-olla saab ka muuta väiksemaid protseduure, mis sinu arvates ei ole tootlikud või raiskavad aega.  Alati on mingeid tööülesandeid, mis ei ole otseselt kellegi ameti juurde kuuluvad – neid saab omavahel soovi korral vahetada. Tõenäoliselt on ülesannete muutmine vaja kokku leppida ka organisatsioonis.

2. Suhete täiustamine - eelkõige ise saab muuta oma suhete kvaliteeti, kvantiteeti (kolleegid, kliendid jt), iseloomu, ulatust ja koostoimet, et muuta suhted nauditavamaks ja seeläbi töö meeldivamaks ning rikastavamaks. Leia suhteid, mida soovid paremaks muuta ning võimalusi selle teostamiseks. Otsi koostöökohti ja loo uusi võrgustikke. Alati saab ise olla parem ja rõõmsameelsem suhtleja ja sellega nakatada ka teisi. Püüa oma kolleege hästi tundma õppida, et mõista nende „kiukse“ ja tunnustada nende tugevusi. Märka neid, kes vajavad abi või juhendamist ning paku ennast appi. Tunnust ka iseennast! Ole ka parem kaaslane iseendale - luues tasakaalu iseendas lood tasakaalu ka oma elus. Muuda mõtted positiivseks ja ole optimist! Tööl tuleb ikka aeg-ajalt ette probleeme, konflikte ja soovimatuid olukordi. Tasub meeles pidada, et iga probleemi jaoks on lahendus ja alati on lootust, et asjad laabuvad.

3. Enda taju ja suhtumise muutmine - taibates ja mõistes enda tööülesannete tähendust ja mõtet - kuidas töö muudab paremaks minu enda, minu pere, organisatsiooni, kogukonna ja üldsuse elu. Ise saad muuta ka seda, kuidas mõtled enda, oma töö ja töö eri aspektide kohta. Milliseid tähendusi sa oma tööle ja tegemistele annad? Jälgides ja analüüsides oma mõtteid ja hoiakuid, saab enda arusaamu ümber kujundada. Saad ümber kujundada ka oma mõtteid iseenda kui töö tegija, inimese, sõbra, kaaslase või kolleegi kohta. Jälgi, milliseid tähendusi annad päevasündmustele või tagasilöökidele.

4. Valin, kus ma töötan - avatud kontor, enda ruum, mis värvi, kelle kõrval, kodukontor vm, et saaks olla tõhusam ja võimekam. Luues paindlikkust selles, kus ja millal töötad, saad tuua rohkem tasakaalu oma ellu kui tervikusse.

5. Leian ise arenguvõimalusi - leia väljakutseid, mida ja kuidas omandada uusi teadmisi ja oskusi, et täiustada töötulemusi ja rakendada oma talenti. Arenguvõimalusi leiab kindlasti ka selles, kuidas olla parem aja kasutaja, enda energia juhtija, loovam lahenduste leidja, tõhusam tegutseja, parem konfliktide lahendaja, avatum muutustele, diplomaatilisem jms.

Praktilisel job craftingu koolitusel tegeletakse kõige selle analüüsiga. Võimaldades organisatsioonis töötajatele job craftingut võidavad sellest nii töötajad, kui organisatsioon. See aitab kaasa nii inimeste motivatsioonile ja tulemuslikkusele, kui ka organisatsiooni paindlikkusele, kohanemisvõimele ja tõhusamale eesmärkide saavutamisele.

Töötajate ja nende motivatsiooni hoidmine ning organisatsiooni jõudluse tõhustamine on iga organisatsiooni jaoks olulised teemad. Motivatsiooniuuringud kinnitavad, et palgast olulisemaks peetakse seda, et tööandja usaldab ja hoolib. Heaks emotsiooniks ja usalduslikuks töösuhteks ei piisa vaid rahast. Inimesi paneb rõõmsamalt pingutama hea komplekt palgast, preemiatest, turvatundest, heast töökeskkonnast ja suhetest, vastutusest ja võimalusest areneda ning panustada tallegi oluliste väärtuste loomisesesse. Motivatsiooniuuringutest on selgunud, et napist usaldusest ja vastutusest või halvast tööõhkkonnast häiritud töötajatest valmistuvad lahkuma peaaegu pooled. Palganumber on meile kõigile küll väga oluline, kuid halb tööõhkkond, usaldamatus, paindumatus, kehv juhtimiskvaliteet, liigne kontroll ja vähene vabaduse andmine - need peletavad inimesi kindlamalt kui väike palk.

Ilmselt ei ole see üllatav. Iga päev tegelevad personalitöötajad ja juhid sellega, et hoida oma inimeste tööindu ja täiustada tulemusi. Ühel hetkel võib tunduda, et organisatsioon on nagu enda poolt teinud kõik, mis võimalik, aga ikka kuuleb rahulolematust. Võibki juhtuda, et ka väliste parimate tingimuste loomise juures ei suuda jõuda inimese mõtete ja tunneteni ega ka sisemise motivatsioonini. Küll aga inimene ise tunneb ennast kõige paremini ja seetõttu on inimesel endal võimalik eelkõige tegeleda oma motivatsiooniga, sealjuures juhtida enda mõtteid ja tundeid.

Organisatsioon omalt poolt saab soodustada inimeste job craftingut usaldades inimest ning andes vabadust enda töös muudatusi teha. Miks mitte läbi viia job craftingu koolitus, kus inimesed õpivad meetodi, mille toel võetakse oma töö osadeks, analüüsitakse osi ja tervikut, leitakse võimalikke teid, kuidas konkreetseid muudatusi tegema hakata. Läbi job craftingu meetodi teadliku rakendamise on võimalik jõuda inimese mõtete ja tunneteni ning sisemise motivatsioonini ja seda mõjutada. Kui iga inimene saab teha seda, milles ta on parim ning ta saab seda teha talle sobivaimal moel, siis on inimressurss rakendatud maksimaalselt. Üha dünaamilisemas ja globaalsemas ärikeskkonnas võib see aidata kaasa ettevõtte tasemel konkurentsieelise saavutamisele ning seda väikeste kuludega.

Marju Põld

karjaaripold.ee karjäärinõustaja, job craftingu meetodi koolitaja  

 


Lisa kommentaar

Email again: